Katarzyna Skumiał, radca prawny oraz ekspert Instytutu Eurostrateg zainicjowała ważną linię orzeczniczą w inwestycjach przyłączanych do sieci. Z ramienia Kancelarii Zgórzak i Partnerzy reprezentowała klientów z branży OZE przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w postępowaniu o wydanie pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych. Przedmiotem sporu była możliwość wydania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy projekt zagospodarowania terenu nie zawierał projektu przyłączy elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej.

WSA w Olsztynie podzielił zaprezentowaną argumentację i uznał za zasadną interpretację, iż realizację przyłącza należy uznać za wyjątek, zgodnie z którym budowa przyłączy może następować albo na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, albo na podstawie przepisów prawa energetycznego, ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zdaniem sądu nie ma żadnych przekonujących argumentów, aby w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie można było zatwierdzić projektu budowlanego obiektu i udzielić pozwolenia na jego budowę, w sytuacji, gdy projekt ten nie zawiera przyłączy.  W szczególności WSA w Olsztynie zauważył, że gdyby z art. 33 Prawa Budowlanego wyprowadzić wniosek co do konieczności objęcia pozwoleniem na budowę obiektu budowlanego ze wszystkimi przyłączami, to art. 29a tej ustawy, dotyczący procedury zgłoszenia robót budowlanych, byłby w znacznej części przepisem martwym.

Sąd podkreślił, że błędne jest wywodzenie z art. 33 ust. 1 Prawa Budowlanego obowiązku przedłożenia przez inwestora projektu zagospodarowania terenu obejmującego całość inwestycji ze wszystkimi jej elementami, w tym niewymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wyznaczenie obszaru oddziaływania inwestycji, uwzględniającego przebieg infrastruktury technicznej (tj. przyłącze do sieci elektroenergetycznej).

Podjęte przez Sąd rozstrzygnięcie ma niebagatelne znaczenie dla realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Zauważyć należy, że branża OZE, a w szczególności przedsiębiorstwa inwestujące i realizujące opisane powyżej inwestycje, niejednokrotnie napotykają przeszkody w zakresie otrzymania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyczyną tej sytuacji jest brak technicznych możliwości przyłączenia, przy czym modernizacje sieci elektroenergetycznych często planowane są dopiero w przyszłości. Przyjęta przez Sąd wykładnia przepisów pozwoli inwestorom na utrzymanie w obiegu prawnym wydanych już decyzji.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand